หน้าหลัก / การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่มุ่งเน้นเรื่องสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ต้นแหล่งของวัตถุดิบจนถึงการนำมาใช้ปรุงอาหาร โดยโคคาได้นำระบบประกันคุณภาพ มาใช้กับร้านอาหารในเครือโคคาทั้งระบบ เพื่อมุ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์โคคาได้อย่างยั่งยืน